VeiligheidDe activiteiten van Neste Oil hebben een uitwerking op het milieu en er is een aantal gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s verbonden aan haar bedrijfsvoering. Het identificeren van deze risico’s en daarmee rekening houden helpt de kans dat ongevallen zich voordoen te verminderen en verbetert de wijze waarop wij daarop reageren mochten zij zich toch voordoen. Neste Oil heeft de impact die haar activiteiten hebben op de gezondheid, de veiligheid en het milieu en de risico’s die zijn verbonden aan mogelijke grote ongevallen nauwkeurig in kaart gebracht en gebruikt deze gegevens voor het jaarlijks actualiseren van een agenda ten aanzien van deze onderwerpen.

De grootste risico’s die zijn verbonden aan de productieactiviteiten zijn die met betrekking tot veiligheid op werk, brand, explosies, bodem- en grondwaterverontreiniging, ongevallen en overige incidenten, beroepsziektes en uitwerking op de gezondheid van mensen die leven in nabijheid van onze vestigingen en schade aan mens en bezittingen.

Ten minste een keer per jaar vinden oefeningen plaats gericht op crisisbeheer en communicatie tijdens grote ongevallen. Normale bedrijfsactiviteiten hebben slechts een geringe impact op het milieu en bevatten geen gevaren die tot een grotere mate van aansprakelijkheid zouden kunnen leiden.

Neste Oils streven is om de veiligste Europese oliemaatschappij te worden

Neste Oil streeft ernaar tot de veiligste oliemaatschappijen in Europa te behoren en heeft het uitbannen van ongevallen als langetermijndoelstelling.

Neste Oils onderliggende veiligheidsprincipe is dat alle persoonlijke en andere ongevallen te voorkomen zijn, reden waarom veilig werken zich concentreert op toepassing van preventieve maatregelen en hulpmiddelen, zoals veiligheidstraining en observeren en controleren van werkpraktijken vanuit het perspectief van veiligheid en communicatie.

Elke manager en leidinggevende is verplicht deel te nemen aan veiligheidstraining. Veiligheidstraining voor het overige personeel is toegesneden op de vestiging waarop zij werkzaam zijn en hun individuele taken. Daarnaast wordt training aangeboden op het gebied van werkinstructies, toegangsvergunning en veiligheidsprocedures. Veilig gedrag wordt regelmatig beoordeeld tijdens prestatiebeoordelingen, veiligheidsinspectiebezoeken en veiligheidsbijeenkomsten van managers en hun teams. Daarnaast maken richtlijnen voor veiligheid en interne communicatie deel uit van de preventieve veiligheidsmaatregelen.

Alle incidenten worden geregistreerd in Neste Oils incident management system. Ze worden nauwkeurig onderzocht, waarop maatregelen worden genomen ter voorkoming van soortgelijke incidenten in de toekomst.

Externe veiligheid

Veiligheid en een veilige werkomgeving zijn belangrijk voor Neste Oil. Ook de veiligheid van de naaste omgeving is hierbij van belang.

Neste Oil is een zogenaamd BRZO-bedrijf. Deze klassificatie hangt samen met de aanwezigheid van waterstof (licht ontvlambaar) en natuurlijk de hernieuwbare diesel en de tussenproducten hiervan die ook brandbaar zijn. Daarnaast is er H2S aanwezig wat ook betrokken is in de veiligheidsstudies.

In de veiligheidsstudies zijn diverse scenario’s benoemd en doorgerekend op de externe effecten. Deze zijn beschreven in het Veiligheidsrapport (VR). Uit deze berekingen blijkt dat de effectafstand maximaal 525 meter is en dat er zich geen kwestbare objecten bevinden binnen de 10-6 contour van het plaatsgebonden risico.

 

Klik hier voor een impressie van onze veiligheidstrainingsdagen in 2012: