Duurzaamheidsprincipes voor biobrandstoffen

 • Wij kennen de levenscyclus en herkomst van de grondstoffen die we gebruiken.
 • Wij selecteren onze leveranciers zorgvuldig en wegen daarbij hun beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en maatschappelijke kwesties mee.
 • Wij eisen van onze leveranciers dat zij een duurzame bedrijfsvoering nastreven en nemen deze eis ook op in onze voornaamste leverantieovereenkomsten.
 • Wij streven ernaar uitsluitend duurzaam geproduceerde grondstoffen af te nemen.
 • Wij controleren en bewaken de gehele aanvoerketen.
 • Wij werken samen met onze leveranciers bij het verbeteren van hun bedrijfsactiviteiten.
 • Wij maken gebruik van certificatiesystemen en houden ons aan regelgeving die duurzame productie beoogt van de grondstoffen die wij gebruiken.
Leveranciers

Onze leveranciers zijn te allen tijde verplicht alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving na te leven. Daarnaast eist Neste Oil van haar leveranciers dat zij:
 • Duurzaam te werk gaan en zich toeleggen op de voortdurende verbetering van de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten (GVM) van hun bedrijfsvoering;
 • Regels en normen met betrekking tot GVM opstellen en invoeren, in samenwerking met de overheid en andere organisaties;
 • Mensenrechten respecteren en proactief de veiligheid op het werk bevorderen; en ethisch handelen.
Productie
 • Wij passen efficiënte productiemethodes toe die voldoen aan de ISO en OHSAS normen voor gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.
 • Wij zijn voortdurend bezig de veiligheid van onze productieactiviteiten te verbeteren.
 • Wij ontwikkelen productietechnologieën waarbij een groter aantal soorten grondstoffen toegepast kunnen worden.
Eindproducten
 • Wij ontwikkelen en vermarkten kwaliteitsproducten die schadelijke uitstoot verminderen en gebruikt kunnen worden voor bestaande motoren.
 • Wij verbeteren het broeikasgas- en energie-evenwicht van onze productieketen om de belasting van het milieu te verminderen.
 • Wij bieden onze klanten en partners producten en technologieën aan die voldoen aan bestaande en toekomstige regelgeving.